Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

v červnu tohoto roku končí funkční období školské rady při naší škole (zákon č. 561/2004 Sb.). Z tohoto důvodu musí být zvolena školská rada nová. V souladu s Volebním řádem školských rad při základních školách zřizovaných Městem Bochov č.j. 984/2008 z 11.3.2008 schváleným radou Města Bochov je zajištěním voleb členů školské rady z řad zákonných zástupců pověřen ředitel školy.

Právo volit i být volen má každý zákonný zástupce nezletilého žáka, který je zapsán v den voleb jako žák ZŠ Bochov. Kandidátem se stává ten zákonný zástupce, který je navržen jiným zákonným zástupcem, popř. kandiduje sám z vlastního rozhodnutí. Podmínkou zapsání do seznamu kandidátů je písemný souhlas s kandidaturou (podpis).

Protože Vás nechci zatěžovat tím, abyste museli jít kvůli volbám do školy, volím (tak jako při minulých volbách) způsob tzv. korespondenční volby.

22.5.2014 obdržíte prostřednictvím svého dítěte podobný vysvětlující dopis a zároveň jako přílohu tabulku pro návrh kandidátů do voleb. V případě, že zastupujete více nezletilých žáků (máte-li ve škole dvě a více dětí), podáváte návrh pouze jednou. Stejně tak při volbě máte pouze jeden hlas. Návrh kandidáta odevzdejte prostřednictvím Vašeho dítěte, v zalepené obálce, nejpozději 30.5.2014 třídnímu učiteli Vašeho dítěte (popř. jednoho z Vašich dětí, máte-li jich na škole více).

Volby členů školské rady proběhnou dne 12.6.2014, a to odevzdáním hlasovacího lístku, (který obdržíte opět prostřednictvím Vašeho dítěte 6.6.2014) volební komisi ve složení:

  • Mgr. Václav Svoboda, předseda komise
  • Mgr. Anna Götzová, člen komise
  • Iveta Mikešová, člen komise

Odevzdat hlasovací lístek můžete osobně nebo i prostřednictvím Vašeho dítěte v zalepené obálce, nejpozději do 14 hodin jednomu z výše uvedených členů komise. Na hlasovacím lístku budou abecedně seřazeni navržení kandidáti, kteří souhlasili s kandidaturou. Volič může zakroužkovat mezi navrženými kandidáty nejvýše dva. Označíte-li více kandidátů, je volební lístek neplatný. Volba bude tedy tajná, členy ŠR se stanou první dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne los. O průběhu voleb a jejich výsledku se pořídí protokol, který bude společně s volebními lístky odevzdán radě města, výsledky budou zveřejněny na vchodu do školy a na jejích webových stránkách.

Mgr. Václav Svoboda, ředitel školy