Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Změna ve způsobu oznamování uložení kázeňského opatření

Od nového školního roku budeme plnit svoji oznamovací povinnost při uložení kázeňského opatření (napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy) novým způsobem. Dosud jsme tuto informaci zasílali zákonným zástupcům doporučeným dopisem. To však školu stojí nemalé finanční prostředky, je s tím spojena složitá administrativa a někteří zákonní zástupci si dopis na poště ani nevyzvedávali. Budeme tedy zákonné zástupce vyzývat, aby se dostavili k převzetí kázeňského opatření svých dětí do školy osobně. Tím zároveň dojde i k tomu, že třídní učitel bude moci chování žáka projednat osobně s rodiči. Upozorňujeme, že v takovém případě jsou zákonní zástupci v souladu se školským zákonem (§ 22, odst.3) se do školy dostavit.

Napomenutí třídního učitele se uděluje za méně závažné přestupky proti školnímu řádu, důtka třídního učitele za závažnější přestupky. Obojí je v kompetenci třídního učitele a může je udělit kdykoliv v průběhu příslušného pololetí. O udělení bezprostředně informuje zákonné zástupce.

Důtka ředitele školy se uděluje za závažné, popř. opakované přestupky proti školnímu řádu. Uděluje ji ředitel školy na návrh třídního učitele nebo jiného učitele (učitelů) po projednání v pedagogické radě (koná se 2x za pololetí, obvykle v polovině listopadu, koncem ledna, resp. v polovině dubna, koncem června. Může se tedy stát, že žák spáchá přestupek v září, ale důtka ředitele školy mu může být uložena až v polovině listopadu na pedagogické radě) – viz vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, § 17.

V. Svoboda, ředitel školy